Meklēt

Vide

Kopš 2005. gada Rīgas brīvostas pārvalde savā darbībā ievēro standarta ISO 14001 prasības, ko apliecina starptautiski atzīta uzņēmuma “Bureau Veritas Quality International” izsniegts sertifikāts.

Rīgas brīvostas pārvalde darbojas saskaņā ar apstiprināto vides politiku, kuras mērķis ir panākt, lai Rīgas osta kļūst par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. Vides politika tiek īstenota:

  • pastāvīgi pilnveidojot ostas pārvaldes sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi
  • nodrošinot normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu visās ostas pārvaldes struktūrvienību darbībās;
  • veicinot videi draudzīgu izejvielu un tehnoloģiju ieviešanu Rīgas brīvostā;
  • veicot pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai;
  • paplašinot sabiedrības un ostas sadarbības partneru informētību par vides pārvaldības politiku, mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajiem darbiem vides aizsardzības jomā.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti. Rīgas brīvostas pārvaldes darbības būtiskie aspekti ir saistīti ar kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, uzņēmumu darbības radīto gaisa piesārņojumu, ostas teritorijas piesārņojuma risku un bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu, Rīgas brīvostas pārvalde izstrādājusi dokumentus un noteikusi atbildīgās struktūras, kas nodrošina būtisko aspektu pārvaldību.