Meklēt

Vides aizsardzība

zala_osta-W_copyvide-saulrRPO_un_maks._zivis-W

Rīgas brīvostas pārvalde darbojas saskaņā ar vides pārvaldības sistēmā apstiprināto vides politiku, kuras mērķis ir panākt, lai Rīgas osta kļūst par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. Vides politika tiek īstenota:

  • pastāvīgi pilnveidojot ostas pārvaldes sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi;
  • nodrošinot normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu visās ostas pārvaldes struktūrvienību darbībās;
  • veicinot videi draudzīgu izejvielu un tehnoloģiju ieviešanu Rīgas brīvostā;
  • veicot pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai;
  • paplašinot sabiedrības un ostas sadarbības partneru informētību par vides pārvaldības politiku, mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajiem darbiem vides aizsardzības jomā.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti. Rīgas brīvostas pārvaldes darbības būtiskie aspekti ir saistīti ar kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, ogļu kravu pārkraušanas procesā radītajiem putekļiem, ostas teritorijas piesārņojuma risku un bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu Rīgas brīvostas pārvalde izstrādājusi dokumentus, kas nosaka atbildīgās struktūras un procedūras kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanai un darbībai neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.

icon Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Rīgas brīvostā

Gaisa kvalitātes kontrolei Daugavas labajā krastā, kur savu darbību veic lielākās stividorkompānijas, ir izveidota monitoringa sistēma.

Gaisa kvalitāte Rīgas Ostā

 JanFebMarAprMaiJūnJūlAugSepOktNovDec
2005iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2006iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2007iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2008iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2009iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2010iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2011iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2012iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2013iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2014iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2015iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2016iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon
2017iconiconiconiconiconiconiconiconiconiconicon 

icon Benzola gada vidējā koncentrācija Rīgā - Brīvostas rajonā 2008., 2009. un 2010. gadā (79.64 kB)

Gaisa kvalitātes mērījumi Rīgas brīvostā oktobrī

Gaisa monitoringa stacijas gaistošo organisko savienojumu mērīšanai izvietotas Rīgas brīvostas robežās Tvaika ielā 35, Kundziņsalas 16. līnijā 14 un Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17. Visas stacijas aprīkotas ar meteoroloģisko mastu, kas nodrošina vēja virziena un stipruma mērījumus. Monitoringa stacija Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17 izvietota praktiski uz ostas robežas un tajā iegūtie mērījumu rezultāti pie noteiktiem apstākļiem var raksturot ostas uzņēmumu radīto ietekmi uz ostai pieguļošo teritoriju. Monitoringa stacija Kundziņsalas 16. līnijā 14 atrodas Kundziņsalas vidusdaļā uz ziemeļiem no dzīvojamā rajona, vidēji industriāli noslogotā teritorijā. Lai arī stacijā veiktos mērījumu rezultātus ietekmē blakus atrodošās ielas transporta radītās izplūdes gāzes, tās mērījumu rezultātus pie noteiktiem meteoroloģiskiem apstākļiem var izmantot Kundziņsalas dzīvojamā rajona gaisa kvalitātes novērtēšanai. Monitoringa stacija Tvaika ielā 35 izvietota intensīvas rūpnieciskās darbības teritorijā, turklāt blakus atrodošā dzelzceļa un Tvaika ielas transporta ietekmē stacijā iegūtie rādījumi ir nevienmērīgi un galvenokārt tiek izmantoti teritorijas iekšējās situācijas kontrolei un iespējamās emisijas avotu noteikšanai. Augstāk minēto iemeslu dēļ stacijas mērījumu grafiki šeit pievienoti netiek.

Diennakts vidējo mērījumu grafikos par benzola, SO2 un NO2 koncentrācijām gaisā ar uzrakstu virs attēla uzrādītas arī attiecīgo parametru gada vai diennakts vidējās robežvērtības, kuras attiecīgajā laika periodā nedrīkst tikt pārsniegtas ārpus ražošanas teritorijām. Monitoringa staciju mērījumu rezultāti par oktobra mēnesi uzrāda, ka visās monitoringa stacijās, tai skaitā arī ražošanas zonā izvietotajās, SO2 un NO2 koncentrācijas ir stipri zem noteiktajām robežvērtībām. Oktobra mēneša benzola vidējās koncentrācijas stacijās, kuras atrodas ražošanas zonā (Tvaika iela 35 un Kundziņsalas 16. līnija 14) ir nedaudz virs gada vidējās robežvērtības, tomēr uz ostas robežas izvietotās monitoringa stacijas Mangaļsalā mēneša vidējie mērījumu rezultāti nesasniedz noteikto gada vidējo robežvērtību.

Benzols grafiks
NO2 grafiks
SO2 grafiks
Karte